Kierunki kształcenia


 

Pedagogiczny kurs dla instruktorów praktycznej nauki zawodu

Czas trwania: 80 godzin

70 godzin zajęć z psychologii, pedagogiki i metodyki oraz 10 godzin praktyki metodycznej, zgodnie z § 10 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. Nr 244, poz. 1626).

Wymagania wstępne dla uczestników: brak

Egzamin w formie ustnej przed komisją powoływaną przez organizatora kursu

Kurs  doradztwa  zawodowego

 

Czas trwania: wg potrzeb od 15 - 20 godzin.

Korzystając z pomocy doradców:- będzie Ci łatwiej zaplanować przyszłość zawodową (podjąć decyzje o wyborze, zmianie zawodu, o szkoleniu czy przekwalifikowaniu);- będziesz mógł rozpoznać zainteresowania i predyspozycje zawodowe za pomocą testów;- uświadomisz sobie, jakie masz atuty zawodowe i jak możesz je wykorzystać szukając pracy i przygotowując dokumenty zawodowe;- nauczysz się prezentacji własnej osoby i przygotujesz się do rozmowy kwalifikacyjnej z pracodawcą;- zdobędziesz wiedzę przydatną do założenia firmy;- rozwiniesz umiejętności interpersonalne;- poznasz sposoby radzenia sobie ze stresem.

Wymagania wstępne dla uczestników: brak

Trening  umiejetności społecznych

Czas trwania: wg potrzeb od 15 - 20 godzin.

„Trening kompetencji społecznych” - jest przedsięwzięciem, w którym nacisk kładzie się na interakcje z innymi ludźmi, doświadczanie „tu i teraz”, na eksperymentowanie z nowymi doświadczeniami, wyrażanie uczuć, itp.
Ogólnym celem pracy, poza integracją uczestników grupy jest zbieranie cennych informacji zwrotnych na temat własnego zachowania, lepszego rozumienia zachowań innych osób i funkcjonowania w grupie.
Każdy z uczestników dzięki informacjom i autorefleksji ma okazję zwiększyć świadomość sposobu w jaki odnosi się do innych ludzi i w jaki jest przez nich odbierany. Może też eksperymentować z nowymi zachowaniami.
W czasie zajęć główny nacisk kładzie się na ekspresję emocji, doświadczenie autentycznego spotkania z drugim człowiekiem, rozszerzenia kontaktu z samym sobą i innymi.

Kurs komputerowy

 

Kurs obsługi wózków widłowych z obsługą butli gazowej

ABC Biznesu

Czas trwania: wg potrzeb od 30 - 50 godzin.

Kurs składa się z następujących modułów:- Regulacje prawne dla małego biznesu- Firma - formy organizacyjne dostępne dla małego biznesu- Biznesplan i finansowanie działalności firmy- Zakładanie firmy- Zarządzanie firmą- Księgowość firm małego biznesu- Pracownicy w firmie- Odpowiedzialność przedsiębiorcyCel kursu - przygotowanie do:- założenia własnej firmy- samodzielnego rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej- organizowania działalności firmy w środowisku gospodarczym- prowadzenia księgowości, podatków, płac, ZUS- zagadnień odpowiedzialności małego przedsiębiorcy.

Kurs kończy sie wydaniem zaświadczenia wymaganego przy podjęciu własnej działalności , podczas ubiegania się o dofinansowanie z Urzędu Pracy.

 

Opiekunka osób starszych chorych i niepełnosprawnych

Czas trwania: wg potrzeb  od 60 - 120 godzin. Organizowane szkolenie ma na celu przekazanie wiadomości i umiejętności w zakresie niezbędnym do wykonywania zawodu opiekunki w specjalnościach: usługi pielęgnacyjne dla osób starszych i osób niepełnosprawnych fizycznie, usługi gospodarcze, usługi gospodarcze dla osób z upośledzeniem umysłowym oraz usługi gospodarcze dla osób chorych psychicznie. Zajęcia praktyczne odbywają się w domach pomocy społecznej i hospicjach. Wymagania wstępne dla uczestników: brak

Egzamin w formie ustnej przed komisją powoływaną przez organizatora kursu.

 

Kursy i szkolenia BHP

Zgodne z wymogami Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z 27 lipca 2004r w w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy / Dz.U. z 2004 r. nr 180, poz. 1860 ze zm. /
- szkolenie okresowe pracodawców i innych osób kierujących pracownikami 18 godzin
- szkolenie okresowe pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych 8 godzin
- szkolenie okresowe pracowników administracyjno-biurowych i innych 8 godzin
Organizujemy szkolenia o których mowa w § 14 ust. 2 pkt 5 rozporządzenia oraz wszelkiego rodzaju kursy związane z tematyką BHP w oparciu o opracowane szczegółowe programy szkolenia.

Kurs obsługi kas fiskalnych

Kurs  sprzedawcy - handlowca

Kurs florystyczny/bukieciarstwo

Kurs  wizażu i stylizacji paznokci

Kurs kosmetyczny

Czas trwania: wg potrzeb od 60 - 120 godzin.

 Celem kursu kosmetycznego jest nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu kosmetologii oraz profesjonalnego wizażu.  Każdy uczestnik nabywa umiejętność diagnozowania typów cery, defektów skóry oraz sposobu profilaktyki groźnych chorób skóry, a także umiejętności w przeprowadzaniu różnego rodzaju zabiegów kosmetycznych.
Warunkiem przyjęcia na kurs jest:
- ukończone 18 lat,
- wykształcenia co najmniej podstawowe,
- aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania zawodu kosmetyczka

Egzamin w formie ustnej przed komisją powoływaną przez organizatora kursu.

Kurs  palacza CO

Kurs udzielania pierwszej pomocy

Kurs  masażu

Czas trwania: wg potrzeb od 60 - 120 godzin.

Kurs obejmuje teoretyczne i praktyczne zajęcia przygotowujące słuchacza do wykonywania zawodu masażysta.Warunkiem przyjęcia na kurs jest:- ukończone 18 lat,- wykształcenia co najmniej podstawowe,- aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania zawodu masażysta

 Egzamin w formie ustnej przed komisją powoływaną przez organizatora kursu.

 

Uprawnienia SEP gr. 1 elektrycy kategorie E i D do 1 KV

Kurs + egzamin na stanowiska E i D jednego dnia
Wykład z elementami warsztatów. Program szkolenia został tak opracowany, aby wymaganą ilość wiedzy przekazać w czasie kilku godzin zgodnie z wymaganiami prawa energetycznego z dnia 10 kwietnia 1997 (art. 54 Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki).

Wymagania wstępne dla uczestników: Osoba przystępująca do egzaminu kwalifikacyjnego powinna wykazać się znajomością postanowień zawartych w obowiązującej Ustawie z dnia 10.04.1997 r. „Prawo Energetyczne” i rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy.   Egzamin w formie ustnej przed komisją powoływaną przez organizatora kursu.