Kurs pedagogiczny


17.01.2018

 

 

                                                                

KURS PEDAGOGICZNY 

DLA INSTRUKTORÓW  PRAKTYCZNEJ NAUKI  ZAWODU

 

MOŻLIWOŚĆ  KURSU W FORMIE EKSTERNISTYCZNEJ

 

UWAGA! ZAPISY NA OBECNY KURS TRWAJĄ!

 

Termin rozpoczęcia : 06.03.2022

 

 

 

 Cena kursu wraz z egzaminem: 750,00 ( siedemset pięćdziesiąt złotych )

 

Pamiętaj, nasz kurs jest w pełni legalny – zobacz zgodę Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy         ( zakładka dokumenty )

 

Kurs jest adresowany do:

- mistrzów – właścicieli i pracowników zakładów usługowych, rzemieślniczych i produkcyjnych,
- instruktorów praktycznej nauki zawodu w zakładach pracy,
UWAGA! Po tym kursie nie można uczyć w szkole!

Czy wiesz, że możesz uzyskać ponad 8 tysięcy złotych za wykształcenie ucznia? 

 

Warunki do spełnienia aby  formalnie  rozpocząć kurs

- wykształcenie średnie bądź zdany egzamin mistrzowski lub odpowiedni staż pracy – zobacz poniżej Wymagania wstępne dla uczestników kursu pedagogicznego

 

Ukończenie kursu umożliwia 

Przygotowanie pedagogiczne instruktorów praktycznej nauki zawodu do organizowania i prowadzenia zajęć z uczniami i młodocianymi.
Możliwość przyjmowania stażystów i praktykantów w zakładach usługowych , restauracjach, hotelach, placówkach handlowych (sklepach), zakładach produkcyjnych.

 

Czas trwania i termin kursu:

Liczba godzin: Zgodna z programem Ministerstwa Edukacji Narodowej – 70 godzin zajęć teoretycznych, 10 godzin praktyki. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu

Kurs kończy się egzaminem wewnętrznym i wydaniem świadectwa – uprawnień dla instruktora praktycznej nauki zawodu.

 

 

Zaświadczenie, jakie od nas otrzymasz: ( zakładka dokumenty )

 

Zaświadczenie jest bezterminowe i akceptowane na terenie całego kraju.

 

 

Kurs  w Wabrzeźnie odbywa  sie  stacjonarnie:

 

Miejsce: Restauracja OAZA Bis Sebastian Biestek 1 Maja 43, 87-200 Wąbrzeźno

 

 

 Cena kursu wraz z egzaminem: 750,00 ( siedemset pięćdziesiąt złotych )

 

Podstawa prawna, na podstawie której zorganizowany jest kurs pedagogiczny

Zatwierdzony program kursu pedagogicznego przez Kuratora Oświaty w Bydgoszczy/delegatura  w Toruniu

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie praktycznej nauki zawodu

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego 

 

 

Chcesz  zapisać się na Kurs ?


1. Wypełnij zgłoszenie na kurs pedagogiczny i przeslij na ares.wf@wp.pl                 ( zakładka dokumenty )
2. Zgłoś telefonicznie  swój akces uczestnictwa w kursie informując wybór stacjonarny lub internetowy
3. Opłać kursWymagania wstępne dla uczestników

Zgodnie z wymaganiami określonymi w § 10 ust. 4 i 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz.U. 2010 nr 244 poz. 1626), zajęcia praktyczne realizowane u pracodawców i w indywidualnych gospodarstwach rolnych mogą prowadzić osoby legitymujące się łącznie:
a) co najmniej tytuł mistrza w zawodzie, którego będą nauczać, lub w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, którego będą nauczać;
b) uczestnicy kursu niemający tytułu mistrza w zawodzie:
- świadectwo ukończenia technikum, technikum uzupełniającego lub szkoły równorzędnej albo świadectwo ukończenia szkoły policealnej lub dyplom ukończenia szkoły pomaturalnej lub policealnej i tytuł zawodowy w zawodzie, którego będą nauczać, lub w zawodzie pokrewnym do zawodu, którego będą nauczać, oraz co najmniej trzyletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać, lub
 - świadectwo ukończenia liceum zawodowego i tytuł robotnika wykwalifikowanego lub równorzędny w zawodzie, którego będą nauczać oraz co najmniej czteroletni staż pracy w tym zawodzie nabyty po uzyskaniu tytułu zawodowego, lub
-  świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego, liceum technicznego, liceum profilowanego, uzupełniającego liceum ogólnokształcącego, technikum i technikum uzupełniającego kształcących w innym zawodzie niż ten, którego będą nauczać, lub średniego studium zawodowego i tytuł robotnika wykwalifikowanego lub równorzędny w zawodzie, którego będą nauczać, oraz co najmniej sześcioletni staż pracy w tym zawodzie nabyty po uzyskaniu tytułu zawodowego, lub
- dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku (specjalności) odpowiednim dla zawodu, którego będą nauczać, oraz co najmniej trzyletni staż pracy w tym zawodzie nabyty po uzyskaniu dyplomu lub dyplom ukończenia studiów wyższych na innym kierunku (specjalności) oraz co najmniej sześcioletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać.